תנאים ומגבלות

אחריות

השירותים המפורטים באתר זה כפופים לתנאים ולמגבלות המפורטים להלן:

רישום של נוסע לאחת מהחבילות או חלקן, מהווה את הסכמתו המפורשת לתנאים ומגבלות אלו. ידוע לנוסע שתנאים ומגבלות אלו מהווים תנאי לחוזה ההתקשרות בינו לבין המארגנים ואף מחייבים אותו.
 

 

שינויי מחירים

שערים, מס דלק, מסי נמל והיטלי מטבע במחירי החבילות, נקובים במטבע זר.
תשלום בפועל יתבצע לאחר קבלת אישור על כל רכיבי ההזמנה בלבד.
החיוב יבוצע בשקלים ויחושב לפי שער מכירה מזומן לפי הקבוע כחוק, כפי שפורסם ביום העסקים האחרון שקדם ליום מועד התשלום בפועל.
שינוי בשערי המטבע עלול לגרור שינוי במחיר החבילות.

 

 

דמי ביטול

מוסכם שביטול חופשה יכנס לתוקפו עם קבלת הודעת ביטול אצל Crazy Manta Travels בכתב בלבד וחתום ע”י הלקוח, אם בדוא”ל, בפקס’ ו/או במכתב. באחריות הלקוח לוודא שהודעת הביטול אכן התקבלה ולקבל על כך אישור בכתב.
ביטול מרגע ההזמנה עד 45 ימי עבודה (ללא ימי שבת וראשון) לפני מועד היציאה – 30% מעלות החבילה לנוסע.
ביטול 45 עד 31 ימי עבודה (ללא ימי שבת וראשון) לפני מועד היציאה – 40% מעלות החבילה לנוסע.
ביטול 30 ימי עבודה ועד יום היציאה – 100% מעלות החבילה לנוסע

**דמי ביטול המצוינים כאן, בתוקף לכל החבילות אלא אם נשלח ואושר ע”י הלקוח תנאי דמי ביטול אחרים לחבילות ייחודיות (כגון מלונות יוקרה עם תנאי ביטול מחמירים).

במקרה של ביטול ינוכה מחיר כרטיס הטיסה ממחיר החבילה ויחויב בנפרד בהתאם למדיניות חברת התעופה.
ביטול שיתבצע ביום ראשון או ביום שאינו יום עבודה בחו”ל ייחשב לצורך קביעת דמי הביטול, כאילו בוצע יום למחרת.

 

תשלום בגין הזמנה באשראי

תוספת של 1.6% לתשלום באשראי

2-3 תשלומים 3% נוספים

4+ תשלומים 4.5%

 

טיסות

הטיסות הנן טיסות סדירות או טיסות שכר.
כל הזמנים וימי הטיסות עלולים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
במקרה של איחורים בטיסות, לא תהיה Crazy Manta Travels אחראית לשיבושים שיגרמו בשל כך או לאבדן שרותי קרקע.
זמני הטיסה מ/אל ישראל נתונים בידי חברת התעופה ואין ביכולתנו להבטיח השלמת ימים במלואם.
Crazy Manta Travels מתחייבת להביא את הנוסעים ליעדם הסופי ללא התחייבות לנתיב הטיסה ו/או חברת התעופה, אף אם שמה של חברה כלשהי מופיע בפרסום.
כל שאר התנאים מופיעים ע”ג כרטיס טיסה.
דמי ביטול כרטיס טיסה – 150 USD עד 48 שעות לפני המראה
שינוי כרטיס – החל מ-100USD על בסיס מקום פנוי

 

 

נזקים וביטוחים

על הנוסע חלה החובה לבטח עצמו בפוליסת ביטוח בריאות ומטען.
Crazy Manta Travels אינה אחראית לנזקים הנגרמים לנוסע כתוצאה מתאונה, מחלה, רשלנות הנוסע, נזק למטען, גנבה, אבדה והוצאות רפואיות. במידה ויחליט הנוסע להקדים את חזרתו מכל סיבה שהיא, יהיה זה באחריות הבלעדית של הנוסע.
Crazy Manta Travels אינה אחראית להחזרים כלשהם של שירותים שלא נוצלו ע”י הנוסע מכל סיבה שהיא.
אין המארגן אחראי לנזקים שיגרמו לנוסע כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק מטען או כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם לנוסע במהלך החופשה.

 

 

דמי ביטול כללי

בכל סוגי החופשות, במקרה של ביטול ע”י נוסע אחד או יותר מתוך מספר נוסעים מאושרים בהזמנה, יישאו המבטלים בעלות דמי הביטול כמצוין ובנוסף את עלות השינוי בהזמנה ליתר הנוסעים, זאת במידה והייתה השפעה על המחיר של יתר הנוסעים בשל ביטול

 

 

כח עליון

CrazyManta Travels תהיה פטורה מאחריות כלפי הנוסעים בכל הקשור לביטול ו/או שינוי בחבילה שהזמינו, בכל פרק זמן שהוא אשר נגרם במישרין ו/או בעקיפין מכוח עליון, שביתות, סגר, הפרות סדר, שריפה, הצפה, מזג אויר, מרי אזרחי, מלחמה, מבצע צבאי, פלישה, מרד מגיפות, מחלות, חרם, מעצרים, תקלות טכניות ו/או כל פעולה שמעבר לשליטה הסבירה של  CrazyManta Travels בין אם צפוי ו/או בלתי צפוי. Crazy Manta Travels ממליצה לנוסע לבטח את עצמו בביטוח אישי נרחב המכסה את הנזקים וכל האירועים המתוארים לעיל. Crazy Manta Travels שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל כל טיסה ו/או טיול ו/או חבילה במידה ומספר הנרשמים אינו מצדיק את אספקתו של המוצר אותו רכשו הנוסעים ו/או מכל סיבה אחרת לבטל ו/או להחליף כל מוצר אשר נרכש ע”י הנוסעים במסגרת השירותים המוצעים, והכל בכפוף לדין.

 

כללי

עם ביצוע ההזמנה, לרכישת החבילה ו/או שירותי תיירות ו/או מוצרי תיירות, כמפורט בטופס ההזמנה, ולאחר חתימה על טופס ההזמנה, מצהיר הנוסע כי נכרת בינו לבין Crazy Manta Travels הסכם לרכישת שירותי נופש, והנוסע מצהיר כי קרא והבין את התנאים והגבלות האחריות המפורטים לעיל, והסכים כי הינם חלק בלתי נפרד מהוראות ההסכם שבין הצדדים, ותנאים אלו מקובלים עליו.
הצדדים מצהירים כי כל הסכמה קודמת ו/או סיכום דברים הן בע”פ והן בכתב בטלים, וכי הזמנה זו מחליפה כל מצג או נתון שנמסרו לנוסע, בכתב או בעל-פה.
מוסכם בין הצדדים כי תנאים והגבלות אחריות המופעים לעיל, בתוספת לטופס ההזמנה, מהווים את מלוא תנאי ההתקשרות בין הצדדים ואין תנאים אחרים מלבדם.