skifahrer_sh(2).jpg

טופס הרשמה לחופשת סקי

טופס הרשמה

הרשמתכם נקלטה! נציג יחזור אליכם בהקדם להמשך תשלום

כתב ויתור ושחרור מאחריות

אני הח"מ

מצהיר/ה, מסכים/מה ומאשר/ת עבור בני/ בתי

 כדלקמן:

 

1. בכוונתי לבצע פעילות סנובורד באתר החרמון הר החרמון (להלן: "האתר").

 

2.מצב בריאותי וכושרי הגופני טובים ויציבים מכל בחינה, באופן המאפשר לי לקיים פעילות ספורטיבית של סנובורד, והנני מתחייב/ת להודיע למי מהמדריכים ו/או המנהלים באתר, באופן מיידי, על כל בעיה רפואית, אם תהיה לי ו/או אם תתעורר במהלך שהותי באתר, אשר יהיה בה בכדי להשפיע על פעילותי.

 

3. אני מצהיר/ה כי אינני מצוי/ה תחת השפעת אלכוהול, סמים או השפעה מפריעה אחרת, וכי לא אשתתף בפעילות כלשהי באתר אם וככל שלא אהיה כשיר/ה לחלוטין לבצעה.

 

4. הנני מצהיר/ה כי בידי ציוד המתאים לפעילות באתר, כי המגלש שברשותי במצב בטיחותי תקין, וכי הם נבדקו על ידי בהתאם להנחיות המדריכים באתר.

 

5. ברור לי לחלוטין כי פעילות הסנובורד, ובכלל זה אף פעילות בשלג, רכיבה מקצועית וביצוע פעלולים, קפיצות וכיו"ב, הינה פעילות ספורטיבית הכרוכה במאמצים ובסיכונים ניכרים, והעלולה אף לגרום לכך שיגרם לי נזק, רכושי ו/או גופני, לרבות מקרי פציעה ואפילו מוות.

 

6. אני מודע/ת לסיכונים הקיימים בעצם הגלישה בסנובורד, לי, למלווים, לרוכבים אחרים הנמצאים באתר ו/או לציבור הנמצא ומסתובב בשטח האתר, ואני מתחייב/ת לנקוט בכל אמצעי הזהירות בכדי למנוע נזק לי או לאדם אחר.

 

7. קיבלתי הסברים מפורטים בטרם תחילת פעילותי באתר על הסיכונים הנובעים מהפעילות בו, ובהיותי מודע/ת לכל הסיכונים הללו אני נוטל/ת על עצמי מרצון סיכונים אלה ובוחר/ת להשתתף בפעילות הסנובורד באתר.

 

8. לאור האמור בסעיף 7 לעיל הריני מקבל/ת על עצמי את האחריות המלאה לכל נזק אשר יגרם לי במהלך פעילותי באתר, ובהתאם לזאת אני לבדי אשא בתוצאות המלאות, הישירות ו/או העקיפות לכל נזק, לגוף ו/או לרכוש, אשר יגרם לי ו/או לאדם אחר כתוצאה מפעילות הסנובורד באתר, לרבות בגין פעילות של גולשים אחרים (מעשים או מחדלים), בין אם במהלך גלישה ובין אם לאו, ובכלל זה התנגשויות, דחיקות, עצירות, נפילות, קפיצות וכיו"ב.

 

9. ידוע לי כי כל זמן שאשתתף בפעילות באתר רצוי שאהיה מבוטח בביטוח עצמי מתאים לסיכוני פעילותי כאמור, וכי עורך הביטוח יהיה מודע ויסכים לכתב ויתור זה.

 

10. הריני משחרר/ת בזאת מכל אחריות את חברת וויסרף קאמפס ח.פ 305688087 ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה מכל אחריות ו/או חבות חוקית לנזק מסוג כלשהו שיגרם לי ו/או לאדם אחר כאמור לעיל, אף אם הנזק הינו תוצאה של ליווי ו/או הדרכה ו/או הנחיות לקויים אשר ניתנו לי במהלך רכיבתי בפארק.

11. ידוע לי כי חתימתי על כתב ויתור ושחרור מאחריות זה הינו תנאי יסודי ועיקרי לכניסתי ולגלישתי באתר, כי אלמלא התחייבויותיי והצהרותיי האמורות לעיל לא היו מנהלי ומדריכי האתר מאפשרים לי לרכב בו, וכי קראתי את האמור בו בעיון, הבנתי את תוכנו וחתמתי עליו מרצוני הטוב.